PHS cung cấp các phân tích độc lập, có chiều sâu về các hoạt động của DN.

Đây là những thông tin cần thiết để giúp khách hàng đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm cổ phần hoá, niêm yết và phát hành, sáp nhập và mua bán, tái cơ cấu doanh nghiệp… Phú Hưng sẽ luôn luôn mang lại một dịch vụ có chất lượng vượt trội để giúp bạn đáp ứng mục tiêu khác nhau của mình.