Niêm yết CP sẽ giúp các DN, NĐT tăng tính thanh khoản, tạo sự minh bạch về hoạt động SXKD trên thị trường

Việc niêm yết thành công đòi hỏi tập trung chuyên môn một số yếu tố trọng điểm: thấu hiểu các quy định của luật pháp về niêm yết, phân tích xu hướng hiện nay trên thị trường, thẩm định giá trị của công ty cổ phần, tính toán việc niêm yết / giá chào bán cho NĐT. PHS hỗ trợ các DN trong việc niêm yết thông qua các bước chủ yếu sau:

  • Đánh giá tổng quan và khuyến nghị.
  • Xây dựng kế hoạch niêm yết.
  • Xây dựng điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu.
  • Xây dựng bản cáo bạch, lập bộ Hồ sơ niêm yết.
  • Thực hiện đăng ký với cơ quan thẩm quyền.
  • Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung
  • Giúp doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu DN tới công chúng.
  • Thực hiện thủ tục niêm yết.
  • Đánh giá & tư vấn sau niêm yết