Công ty Cổ Phần Chứng khoán  Phú Hưng (PHS) cung cấp Dịch vụ Quản lý sổ Cổ đông cho các Tổ chức phát hành trong đó  việc quản lý được quy định rõ trong các điều khoản của Hợp đồng quản lý sổ Cổ đông được ký kết giữa PHS và Tổ chức phát hành chứng khoán.

Công ty Cổ Phần Chứng khoán  Phú Hưng sẽ được uỷ quyền toàn phần hoặc một phần từ Tổ chức phát hành (TCPH) để thực hiện tất cả hoặc một phần các công việc sau

 1. Quản lý danh sách Cổ đông
 2. Thực hiện theo dõi chuyển nhượng cổ phần.
 3. Thực hiện chế độ báo cáo.
 4. Thực hiện quyền:
  • Quyền nhận cổ tức bằng tiền
  • Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
  • Quyền mua/chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
  • Quyền tham dự đại hội cổ đông