Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK nhà nước cấp ngày 25/05/2023, chứng quyền tên HPG.02.PHS.C.EU.Cash 

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK nhà nước cấp ngày 25/05/2023, chứng quyền tên STB.01.PHS.C.EU.Cash 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY