CBTT ngày cuối cùng để thực hiện chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash phát hành ngày 18/01/2023, ngày đăng ký cuối cùng 17/07/2023 chi tiết TẠI ĐÂY