CÔNG TY CỔ PHẦN  CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

__________

Số: 134/2023/TB-QLRR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa

Căn cứ:

  • Biên bản họp của Hội Đồng Quản Lý Rủi Ro vào ngày 31/05/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa hiện tại như sau:          

1. Thay đổi tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa:

STT

Mã cổ phiếu

Tên

Tỷ lệ MR cho vay và/hoặc TSĐB (%)

Tỷ lệ DP cho vay và/hoặc TSĐB (%)

Giá vay và/hoặc tính TSĐB tối đa (VND)

Sàn

Mới

Mới

Mới

1

DPG

CTCP Tập đoàn Đạt Phương

35

50

35

50

28,360

35,000

HOSE

 2. Thời gian áp dụng

-Từ ngày 01/06/2023: Áp dụng tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa mới.

Trân trọng.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY