Chi tiết điều kiện chào bán Chứng quyền có bảo đảm lần ba của Chứng quyền có bảo đảm tên HPG.03.PHS.C.EU.Cash, STB.02.PHS.C.EU.Cash và VRE.01.PHS.C.EU.Cash xem TẠI ĐÂY