Chi tiết việc thông qua hạn mức tín dụng, gia hạn hạn mức tín dụng và tăng hạn mức tín dụng đối với ngân hàng xem TẠI ĐÂY