Chi tiết việc thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng xem TẠI ĐÂY