BIỂU LÃI SUẤT ÁP DỤNG:

STT

Loại dịch vụ

Mức phí áp dụng

1

Phí gia hạn giao dịch ký quỹ (Tính trên tổng dư nợ gốc được gia hạn)

Miễn phí

2

Lãi suất cho vay

11.5%/năm - 13.5%/năm

3

Lãi suất quá hạn

150% lãi suất trong hạn

4

Lãi suất ứng tiền bán chứng khoán

11.5%/năm - 13.5%/năm(*)

 (*): năm được tính trên cơ sở 360 ngày.