Lệnh ATC (At the Closing):

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa, diễn ra từ 14h30 - 14h45 và sẽ bị hủy bỏ khi hết phiên nếu không khớp. 

Lệnh Atc Là Gì