Trái phiếu doanh nghiệp:

Trái phiếu do công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam phát hành nhằm tăng vốn hoạt động. 

Trái Phiếu Doanh Nghiệp