Lệnh ATO (At The Opening):

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa, diễn ra từ 9h00 - 9h15 và không được điều chỉnh lệnh sau khi đặt.

Lệnh Ato Là Gì