Trái phiếu:

Chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định, với một khoản lợi tức cụ thể.

Trái Phiếu