Chỉ số cổ phiếu thống kê, đo lường sự biến động của một số danh mục cổ phiếu. Dựa vào chỉ số này mà nhà đầu tư đánh giá mức độ tiềm năng, khả năng sinh lời, định giá cổ phiếu trong tương lai.

Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 08