Gồm 3 phiên giao dịch:

- Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO: 08:45 - 09:00)

- Phiên khớp lệnh liên tục (Buổi sáng: 09:00 - 11:30 và Buổi chiều: 13:00 - 14:30)

- Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC: 14:30 - 14:45)

02 Cơ Cấu Và Thời Gian Giao Dịch