Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 05

Cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn.