Cổ phiếu Mid-cap

Cổ phiếu của các doanh nghiệp quy mô vừa phải. Cổ phiếu thuộc nhóm này có yếu tố cơ bản tốt thường sẽ đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn.