Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 04

Một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu.