Giá trần:

Mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch, cũng có thể được hiểu là mức giá cao nhất mà một cổ phiếu có thể đạt được trong ngày

Giá Trần