Hợp đồng tương lai (HĐTL) có một mã riêng được quy ước theo các quy định nhất định, có chứa đựng thông tin về hợp đó. HĐTL chỉ số VN30 giao dịch với 4 mã tương ứng 4 tháng đáo hạn:

- HĐTL cho tháng hiện tại

- HĐTL cho tháng kế tiếp

- HĐTL cuối quý gần nhất

- HĐTL cuối quý tiếp theo

03 Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số V N30