Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 10

Số đơn vị chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian của cổ phiếu hoặc cả thị trường (thường xem xét theo từng phiên giao dịch).