Ngày giao dịch cuối cùng:

Ngày cuối cùng mà một hợp đồng được giao dịch trong tháng đáo hạn của hợp đồng đó.

12 Ngày Giao Dịch Cuối Cùng