Một công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng mà giá trị phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở.

01 Phái Sinh Là Gì