Phương thức ký quỹ gộp:

Là phương thức ký quỹ căn cứ trên tổng các vị thế mở, bao gồm cả vị thế mua và vị thế bán.

13 Phương Thức Ky Quỹ Gộp