Số lượng hợp đồng tương lai nắm giữ tối đa:

- Nhà đầu tư Cá nhân: 5000 HĐTL

- Nhà đầu tư Tổ chức: 10.000 HĐTL

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp: 20.000 HĐTL

04 Số Lượng Hợp Đồng Tương Lai Nắm Giữ Tối Đa