Tài sản ký quỹ:

Các tài sản được chấp nhận sử dụng làm ký quỹ để giao dịch hợp đồng phái sinh.15 Tài Sản Ký Quỹ