Tháng đáo hạn:

Tháng mà hợp đồng chứng khoán phái sinh được đáo hạn và hủy niêm yết.

14 Tháng Đáo Hạn