Khả năng chuyển đổi thành tiền mặt và ngược lại của một tài sản cụ thể khi được mua vào hoặc bán ra trên thị trường.

Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 09