Tỷ lệ ký quỹ:

Là tỉ lệ giá trị giữa tài khoản ký quỹ hiện có so với tổng giá trị các hợp đồng phái sinh đang còn hiệu lực.

11 Tỉ Lệ Ký Quỹ