Thumbnail   Kien Thuc Co Phieu 03

Tổng giá trị hiện tại của tất cả số cổ phần của một công ty niêm yết đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.