Mã CW Tài liệu CW CKCS Loại CW Giá thực hiện Giá phát hành  Ngày phát hành Ngày đáo hạn Tỷ lệ chuyển đổi KL Phát hành 
CHPG2303

Thông báo phát hành

Giấy chứng nhận

Bản cáo bạch

HPG Call 23,900 2,800 18/01/2023 17/07/2023 1:1 3,000,000
CSTB2311

Bản cáo bạch

Thông báo phát hành

Chứng nhận chào bán

STB Call 27.700 1.700 30/05/2023 30/11/2023 2:1 3.000.000