DANH SÁCH CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT TẠI PHS

Mã CW Tài liệu chứng quyền CKCS Loại CW

Giá thực hiện

(VND)

Giá phát hành

(VND)

Ngày phát hành  Ngày đáo hạn  Tỷ lệ chuyển đổi KL phát hành
HPG.02.PHS.C.EU.Cash

Bản cáo bạch

Thông báo phát hành

Chứng nhận chào bán

HPG Call 21.450 1.500 30/05/2023 29/02/2024 2:1 3.000.000