DANH SÁCH CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT TẠI PHS

Mã CW Tài liệu CW CKCS Loại CW Giá thực hiện Giá phát hành  Ngày phát hành Ngày đáo hạn Tỷ lệ chuyển đổi KL Phát hành 
CHPG2303

Thông báo phát hành

Giấy chứng nhận

Bản cáo bạch

HPG Call 23,900 2,800 18/01/2023 17/07/2023 1:1 3,000,000