QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN (CQ) NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động

1. Thời gian giao dịch 
9h00 - 9h15  Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Loại lệnh sử dụng: ATO, LO
9h15 – 11h30 Phiên sáng - khớp lệnh liên tục I. Loại lệnh sử dụng: LO, MP
9h00 - 11h30 Giao dịch thỏa thuận
11h30 - 13h00 Nghỉ
13h00 – 14h30 Phiên chiều - khớp lệnh liên tục II. Loại lệnh sử dụng: LO, MP
14h30 – 14h45 Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Loại lệnh sử dụng: ATC, LO
13h00 – 15h00 Giao dịch thỏa thuận
15h00 Đóng cửa Thị Trường
2. Đơn vị giao dịch

Áp dụng cho giao dịch khớp lệnh.

  • Lô chẵn: bội số của 100, từ 100 CQ – 500.000 CQ, không được vượt quá khối lượng tối đa 500.000 CQ
  • Lô lẻ: 1-99 CQ

Áp dụng cho Giao dịch thỏa thuận.

  • Lô lớn: Khối lượng lô lớn ≥ 20.000 CQ
  • Lô lẻ: từ 1 – 99 CQ

3. Đơn vị niêm yết giá: 10 đồng cho tất cả các mức giá

4. Cách xác định giá trần, sàn

- Giá trần/ sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:

  • Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + (Giá trần của cổ phiếu cơ sở - Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi
  • Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền – (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở - Giá sàn cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống với giá trần, làm tròn lên với giá sàn theo đơn vị yết giá

- Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là đơn vị yết giá nhỏ nhất bằng 10 đồng.

5. Cách xác định giá tham chiếu

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:

Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá phát hành của chứng quyền x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền/ Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày thông báo phát hành chứng quyền) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày thông báo phát hành chứng quyền/ Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch đầu tiên).

6. Giá thanh toán chứng quyền

- Giá thanh toán sẽ được Sở Giao dịch chứng khoán xác định và công bố

- Giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong năm (05) ngày giao dịch liền trước với ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn

7. Thanh toán thực hiện chứng quyền

- Sau khi phát hành chứng quyền sẽ được niêm yết trên HOSE, Quý khách hàng có thể mua/bán chứng quyền như Chứng khoán thông thường hoặc có thể nắm giữ đến đáo hạn. Thời gian bù trừ và thanh toán sau 11h30 ngày T+2.

- Thông báo thực hiện chứng quyền

  • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch cuối cùng tại Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, ngày đăng ký cuối cùng là ngày đáo hạn chứng quyền
  • Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền chỉ áp dụng trong trường hợp chứng quyền có lãi
  • Ngày thanh toán thực hiện chứng quyền là ngày làm việc thứ năm kể từ ngày đăng ký cuối cùng.