1. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền HPG.02.PHS.C.EU.Cash ngày 01/06/2023: TẠI ĐÂY
  2. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền STB.01.PHS.C.EU.Cash ngày 01/06/2023: TẠI ĐÂY 
  3. Kết quả phân phối chứng quyền CHPG2303 ngày 27/01/2023: TẠI ĐÂY