1. Kết quả phân phối chứng quyền CHPG2303 ngày 27/01/2023: TẠI ĐÂY