Danh sách này được áp dụng từ ngày 17/07/2024

  • Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp
  • PHS có thể tạm dừng giao dịch mới tự động ở những mã trên đây hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHEN CHIA KEN