* Giữ giá tính TSĐB tối đa như hiện tại

  • Danh sách này được áp dụng từ ngày 27/09/2023
  • Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp
  • PHS có thể tạm dừng giao dịch ký quỹ mới ở những mã trên đây, hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHEN CHIA KEN